Hutchisonports Gwangyang Information Services.                      
     목록 조회  
         선박별 미반입 목록
         선박별 과반입 목록
         선박별 미반출 목록
         선적취소 목록
         선박별 양적하 목록
         야드 MAP 조회
         선사별 야드 조회
         선사별 야드장치
         항차별 야드장치
         항차별 CLL접수목록
         현 Yard 재고 조회
         장기체화 목록
         재조작 목록
         컨 반출입 목록
         장치/상차중인 목록
         냉동/DRY 컨 목록
         UAS 컨 목록
         SOC(POD2) 목록
         B/L 단위 목록
         공컨테이너재고조회

         SOC(POD2) 컨테이너 목록 조회

선사   항차   컨테이너  
SIZE   F/E   BLK/BAY   /
지정/반납   POD2   기타 옵션   RF  OT  FR  DC  기타
  *본자료는 참고용 자료입니다.
   정확한 자료 조회시 당사로 연락 바랍니다.

전체 조회 건수 : 15334
No. 컨테이너 규격 장치위치 상태 D/O No 지정 일수 POD2 항차 선사 POL POD
1 AMFU3196884 DC20-E AL-070503 IY 17 VAN CALH01 CMA USSEA KRKAN
2 AMFU8784582 DC43-F DK-040501 IY 24 VAN CASX01 CMA USSEA KRKAN
3 AMFU8832438 DC43-E CK-060404 MY 17 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
4 APHU6424825 DC43-F F6-040303 IY 4 DLC CNZG02 CMA KRPUS KRKAN
5 APHU6442979 DC43-F E6-020101 IY 24 VAN CASX01 CMA CAVAN KRKAN
6 APHU6505589 DC43-E EK-060302 MY 15 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
7 APHU6524320 DC43-F C5-320501 IY 17 VAN CALH01 CMA USSEA KRKAN
8 APHU6533003 DC43-E K4-460501 MY 1 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
9 APHU6535921 DC43-E J3-420601 MY 14 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
10 APHU6572566 DC43-F E6-320504 IY 23 DLC APDK01 CMA KRPUS KRKAN
11 APHU6575360 DC43-E DL-380603 MY 13 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
12 APHU6594159 DC43-E CK-100404 MY 1 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
13 APHU6605211 DC43-F DM-340601 IY 32 VAN CMMD01 CMA USSEA KRKAN
14 APHU6619679 DC43-F D5-320504 IY 4 DLC CNZG02 CMA KRPUS KRKAN
15 APHU6632990 DC43-E J4-140603 MY 17 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
16 APHU6639058 DC43-E EK-060401 MY 15 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
17 APHU6639145 DC43-E FL-360501 MY 7 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
18 APHU6653478 DC43-E J4-140303 MY 17 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
19 APHU6657658 DC43-E G1-200402 MY 2 EMTY01 CMA KRKAN ODSND
20 APHU6658612 DC43-F D5-360304 IY 4 DLC CNZG02 CMA KRPUS KRKAN
다음페이지  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...[767] [다음 10개]